Rekrutacja

 

 Serdecznie zapraszamy dzieci  wraz z rodzicami na drzwi otwarte

17 marca 10.00-12.00

22 marca od 16.30-17.30

 


 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 OD 15 MARCA 2018 ROKU


 HARMONOGRAM REKRYTACJI

 

 

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Kryteria Rekrutacji:

 

Do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Lubonia.

 

W przypadku większej liczby dzieci, które spełniają warunek zamieszkania na terenie Lubonia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty,  dla których przypisano odpowiednio po 1 pkt

 

1)           wielodzietność rodziny kandydata - 1 pkt

2)           niepełnosprawność kandydata - 1 pkt

3)           niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 1 pkt

4)           niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 1 pkt

5)           niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt

6)           samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt

7)           objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

 

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

 

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1)                 oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu (oświadczenie nr 1),

2)                 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  (oświadczenie nr 2),

3)           orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

4)                 prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3),

5)           dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

 

W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76A par.1 KPS,

4) odpisu lub wyciągu z dokumentu,

5) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

            W przypadku równorzdnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrytacyjnego brane sa pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z kreteriów zobowiązani sa dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie pubktów przez komisję rekrutacyjną.

 

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do mniej preferowanej).

  

Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Weryfikacja oświadczeń:

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

- żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

- może zwrócić się do Burmistrza Lubonia, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata,  o potwierdzenie tych okoliczności,

- w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Lubonia korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4A ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. O świadczeniach rodzinnych.

 

UWAGA

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

 

Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

 

W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

 

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,

2. Stoworzyć listę preferencyjnych placówek,

3. Wypełnić pola formularza,

4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,

5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,

6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

Wzory oświadczeń stanowią załączniki do Informatora.