Zdobywcy info

 

 

 

 

NASZE CELE NACZERWIEC:

• Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową.

• Zapoznanie z prawami dziecka oraz instytucją rzecznika praw dziecka. Przybliżenie postaci Janusza Korczaka.

• Omówienie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wakacyjnych wyjazdów. Przypomnienie numerów alarmowych i schematu zawiadamiania służb ratowniczych.

• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z pogody.

• Zapoznanie z zasadami savoir-vivre’u dotyczącymi: nakrywania stołu, korzystania ze środków transportu publicznego, odwiedzin i przyjmowania gości.

• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z repertuaru dziecięcego oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.

• Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.

• Doskonalenie umiejętności tworzenia przymiotników od podanych rzeczowników.

• Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.

• Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.

• Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.

• Utrwalenie pojęcia liczby dziesięć w aspektach kardynalnym i porządkowym.

• Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziesięć.

• Porównywanie ciężaru, wielkości, długości przedmiotów – utrwalenie pojęć matematycznych z tym związanych.

• Utrwalenie znajomości podstawowych figur geometrycznych.

• Kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań matematycznych z treścią.

• Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.

• Zapoznanie z obrazem graficznym głosek z, h oraz wyrazami podstawowymi zamek, hamak.

• Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej przez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych i liter.

• Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.

• Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.

• Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.

• Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.

• Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.

• Rozbudzanie zainteresowania dziełami sztuki.

• Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.

 

 

 

 

Wiersz

„Jak rysować tatę trzeba”

Tatę wielkiego rysować trzeba,

choćbyś rysować miał cały dzień.

Niech jak szczyt góry sięga do nieba,

niech jak dąb rzuca ogromny cień.

Tato podobny jest do olbrzyma,

co na ramionach cały dom trzyma,

A że jest droższy ci od skarbu,

namaluję tatą złotą farbą

 

 

 

 

 

Piosenka

„Co powie tata?”

Dlaczego biedronka jest mała?

Czy może być morze bez dna?

Czy każda królewna ma pałac?

I czy on jest ze szkła?

Dlaczego raz jestem nieśmiała?

A potem to brykam aż wstyd?

Co powie Tata? Co powie Tata?

Co Tata mi powie, co na to odpowie mi dziś?

Co powie Tata? Co powie Tata?

Co Tata mi powie, co na to odpowie - on śpi!

Skąd wzięły się mrówki w słoiku?

Czy lepiej mieć kota czy psa?

Dlaczego wciąż mówią bedą cicho?

Przecież głos mam i ja.

Czy można pokochać ślimaka?

Skąd wzięły się burze i mgły?

Co powie Tata? Co powie Tata?

Co Tata mi powie, co na to odpowie mi dziś?

Co powie Tata? Co powie Tata?

Czy znów się wykręci, czy dziecko zniechęci?

On śpi! On śpi! On śpi!